Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Pieczarki odchudzają

2020-01-13
Pieczarki odchudzają

1. Pieczarki zmniejszają apetyt, hamują wchłanianie tłuszczów

Są ni­sko­ka­lo­rycz­ne (100 g to za­le­d­wie 22 kcal), za­wie­ra­ją mało tłusz­czu, sporo błon­ni­ka (ok. 10 proc. su­chej masy grzy­ba) i wody (nawet 80 – 90 proc.), co za­pew­nia dłu­go­trwa­łe uczu­cie sy­to­ści. Do­dat­ko­wo, pod wzglę­dem od­żyw­czym pie­czar­ki są peł­no­war­to­ścio­wym pro­duk­tem. Na­ukow­cy z Johns Hop­kins We­ight Ma­na­ge­ment Cen­ter w Bal­ti­mo­re za­le­ca­ją, aby osoby, które chcą schud­nąć, pie­czar­ka­mi za­stę­po­wa­ły czer­wo­ne mięso. Ci sami ucze­ni zwró­ci­li rów­ni­9ez uwagę na fakt, że osoby, które re­gu­lar­nie spo­ży­wa­ją grzy­by, mają lep­sze pa­ra­me­try do­ty­czą­ce skła­du ciała (czyli za­war­to­ści w or­ga­ni­zmie tłusz­czu, mię­śni, kości i wody), nie zma­ga­ją się też z efek­tem jo jo.

pieczarki odchudzają

2. Ekstrakt z pieczarek ma właściwości antynowotworowe

An­ty­ra­ko­we dzia­ła­nie grzy­bów od dawna znane są me­dy­cy­nie Wscho­du. Ba­da­nia za­chod­nich na­ukow­ców wy­ka­za­ły, że wła­ści­wo­ści te zwią­za­ne są z obec­no­ścią w ich skła­dzie po­li­sa­cha­ry­dów grzy­bo­wych i ter­pe­nów. Eks­per­ci su­ge­ru­ją rów­nież, że wy­ciąg z bia­łych pie­cza­rek może ode­grać ważną rolę w za­po­bie­ga­niu ra­ko­wi pier­si i pro­sta­ty (sub­stan­cje za­war­te w eks­trak­cie ha­mu­ją en­zy­my od­po­wie­dzial­ne za roz­wój ko­mó­rek no­wo­two­ro­wych).

pieczarka pieczarka biała antynowotworowa

3. Pieczarki obniżają ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi

Ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne wy­ka­za­ły, że dieta bo­ga­ta w grzy­by przy­czy­nia się do ob­ni­że­nia po­zio­mu szko­dli­we­go cho­le­ste­ro­lu (LDL) we krwi. Do­dat­ko­wo dzię­ki obec­no­ści po­ta­su (100 g pie­cza­rek za­spo­ka­ja 10 proc. dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia na potas) i ni­skiej za­war­to­ści sodu wpły­wa­ją na ob­ni­że­nie ci­śnie­nia krwi, zmniej­sza­jąc tym samym ry­zy­ko udaru i za­wa­łu Serca. Układ krą­że­nia wspo­ma­ga rów­nież miedź obec­na w pie­czar­kach.

Pieczarka obniża ciśnienie

4. Pieczarki wzmacniają odporność

Ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne na Flo­ri­da State Uni­ver­si­ty wy­ka­za­ły, że co­dzien­na por­cja grzy­bów wzmac­nia od­por­ność i zdol­no­ści sa­mo­na­praw­cze or­ga­ni­zmu. Jest to za­słu­ga m.​in. se­le­nu – (100 g pie­cza­rek za­spo­ka­ja 17 proc. za­po­trze­bo­wa­nia na selen osoby do­ro­słej). Ten skład­nik mi­ne­ral­ny wpły­wa na zwięk­sze­nie się licz­by prze­ciw­ciał a także ha­mu­je na­mna­ża­nie się drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych. Udział pie­cza­rek w bu­do­wa­niu od­por­no­ści po­twier­dzi­li bo­stoń­scy le­ka­rze z Human Nu­tri­tion Re­se­arch Cen­ter on Aging at Tufts Uni­ver­si­ty. U zwie­rząt kar­mio­nych su­szo­ny­mi pie­czar­ka­mi za­ob­ser­wo­wa­li lep­sza od­por­ność na za­ka­że­nia sal­mo­nel­lą.

pieczarka zwiększa odporność

5. Pieczarki to dobre naturalne źródło witaminy D

Wi­ta­mi­na D jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go wchła­nia­nia wap­nia i fos­fo­ru i co za tym idzie do bu­do­wy i utrzy­ma­nia zdro­wia kości - za­po­bie­ga oste­opo­ro­zie i cho­ro­bom sta­wów, chro­ni przed osła­bie­niem mię­śni, zmniej­sza ry­zy­ko aler­gii. Głów­nym źró­dłem wi­ta­mi­ny D jest sam or­ga­nizm, który wy­twa­rza ją pod wpły­wem pro­mie­nio­we­go sło­necz­ne­go. Je­sie­nią i zimą gdy do­stęp­ność świa­tła jest nie­do­sta­tecz­na, może dojść do nie­do­bo­rów. Aby tego unik­nąć warto za­dbać o dietę bo­ga­tą w na­tu­ral­ne źró­dła tej wi­ta­mi­ny, w tym pie­czar­ki ( 100 g. za­spo­ka­ja 4 proc. dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia na Wit. D), ale rów­nież ryby mor­skie, mleko i jego prze­two­ry. Jak do­wio­dły ba­da­nia na­ukow­ców z Bo­ston Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter, je­dze­nie sprosz­ko­wa­nych grzy­bów uzu­peł­nia­nia nie­do­bo­ry wi­ta­mi­ny D w stop­niu po­rów­ny­wal­nym z su­ple­men­ta­cją.

zdrowe kości

6. Pieczarki to naturalne źródło kwasu foliowego (floacyny)

Nie­do­bór kwasu fo­lio­we­go po­wo­du­je za­ha­mo­wa­nie wzro­stu i od­bu­do­wy ko­mó­rek or­ga­ni­zmu, ane­mię, za­bu­rze­nia tra­wie­nia, nie­do­ży­wie­nie, bie­gun­kę, zmniej­sze­nie ape­ty­tu, stany za­pal­ne błony ślu­zo­wej jamy ust­nej i ję­zy­ka, bóle głowy. Zwią­zek ten od­gry­wa klu­czo­wą rolę w pra­wi­dło­wym roz­wo­ju płodu. Do­bo­we za­po­trze­bo­wa­nie ko­biet w ciąży na kwas fo­lio­wy wy­no­si 400 mi­kro­gra­mów – to o 122 proc. wię­cej w sto­sun­ku do ko­biet nie­cię­żar­nych. 100 g pie­cza­rek za­spo­ka­ja 4 proc. za­le­ca­nej do­ro­słym dzien­nej dawki kwasu fo­lio­we­go.

Pieczarka biała
Pieczarka brązowa
Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2020
Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel