REKLAMACJA

Jesteś tutaj:Strona główna Pieczarki odchudzają
Pieczarki odchudzają
Pieczarki odchudzają Sadowniczy.pl
1. Pieczarki zmniejszają apetyt, hamują wchłanianie tłuszczów
Są ni­sko­ka­lo­rycz­ne (100 g to za­le­d­wie 22 kcal), za­wie­ra­ją mało tłusz­czu, sporo błon­ni­ka (ok. 10 proc. su­chej masy grzy­ba) i wody (nawet 80 – 90 proc.), co za­pew­nia dłu­go­trwa­łe uczu­cie sy­to­ści. Do­dat­ko­wo, pod wzglę­dem od­żyw­czym pie­czar­ki są peł­no­war­to­ścio­wym pro­duk­tem.
Na­ukow­cy z Johns Hop­kins We­ight Ma­na­ge­ment Cen­ter w Bal­ti­mo­re za­le­ca­ją, aby osoby, które chcą schud­nąć, pie­czar­ka­mi za­stę­po­wa­ły czer­wo­ne mięso. Ci sami ucze­ni zwró­ci­li rów­ni­9ez uwagę na fakt, że osoby, które re­gu­lar­nie spo­ży­wa­ją grzy­by, mają lep­sze pa­ra­me­try do­ty­czą­ce skła­du ciała (czyli za­war­to­ści w or­ga­ni­zmie tłusz­czu, mię­śni, kości i wody), nie zma­ga­ją się też z efek­tem jo jo.
pieczarka antyrak
2. Ekstrakt z pieczarek ma właściwości antynowotworowe
An­ty­ra­ko­we dzia­ła­nie grzy­bów od dawna znane są me­dy­cy­nie Wscho­du. Ba­da­nia za­chod­nich na­ukow­ców wy­ka­za­ły, że wła­ści­wo­ści te zwią­za­ne są z obec­no­ścią w ich skła­dzie po­li­sa­cha­ry­dów grzy­bo­wych i ter­pe­nów. Eks­per­ci su­ge­ru­ją rów­nież, że wy­ciąg z bia­łych pie­cza­rek może ode­grać ważną rolę w za­po­bie­ga­niu ra­ko­wi pier­si i pro­sta­ty (sub­stan­cje za­war­te w eks­trak­cie ha­mu­ją en­zy­my od­po­wie­dzial­ne za roz­wój ko­mó­rek no­wo­two­ro­wych).
Pieczarka obniża cisnienie
3. Pieczarki obniżają ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi
Ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne wy­ka­za­ły, że dieta bo­ga­ta w grzy­by przy­czy­nia się do ob­ni­że­nia po­zio­mu szko­dli­we­go cho­le­ste­ro­lu (LDL) we krwi. Do­dat­ko­wo dzię­ki obec­no­ści po­ta­su (100 g pie­cza­rek za­spo­ka­ja 10 proc. dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia na potas) i ni­skiej za­war­to­ści sodu wpły­wa­ją na ob­ni­że­nie ci­śnie­nia krwi, zmniej­sza­jąc tym samym ry­zy­ko udaru i za­wa­łu Serca. Układ krą­że­nia wspo­ma­ga rów­nież miedź obec­na w pie­czar­kach.
Pieczarka zwiększa odporność
4. Pieczarki wzmacniają odporność
Ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne na Flo­ri­da State Uni­ver­si­ty wy­ka­za­ły, że co­dzien­na por­cja grzy­bów wzmac­nia od­por­ność i zdol­no­ści sa­mo­na­praw­cze or­ga­ni­zmu. Jest to za­słu­ga m.​in. se­le­nu – (100 g pie­cza­rek za­spo­ka­ja 17 proc. za­po­trze­bo­wa­nia na selen osoby do­ro­słej). Ten skład­nik mi­ne­ral­ny wpły­wa na zwięk­sze­nie się licz­by prze­ciw­ciał a także ha­mu­je na­mna­ża­nie się drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych. Udział pie­cza­rek w bu­do­wa­niu od­por­no­ści po­twier­dzi­li bo­stoń­scy le­ka­rze z Human Nu­tri­tion Re­se­arch Cen­ter on Aging at Tufts Uni­ver­si­ty. U zwie­rząt kar­mio­nych su­szo­ny­mi pie­czar­ka­mi za­ob­ser­wo­wa­li lep­sza od­por­ność na za­ka­że­nia sal­mo­nel­lą.
Pieczarka - zdrowe kości
5. Pieczarki to dobre naturalne źródło witaminy D
Wi­ta­mi­na D jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go wchła­nia­nia wap­nia i fos­fo­ru i co za tym idzie do bu­do­wy i utrzy­ma­nia zdro­wia kości - za­po­bie­ga oste­opo­ro­zie i cho­ro­bom sta­wów, chro­ni przed osła­bie­niem mię­śni, zmniej­sza ry­zy­ko aler­gii.
Głów­nym źró­dłem wi­ta­mi­ny D jest sam or­ga­nizm, który wy­twa­rza ją pod wpły­wem pro­mie­nio­we­go sło­necz­ne­go. Je­sie­nią i zimą gdy do­stęp­ność świa­tła jest nie­do­sta­tecz­na, może dojść do nie­do­bo­rów. Aby tego unik­nąć warto za­dbać o dietę bo­ga­tą w na­tu­ral­ne źró­dła tej wi­ta­mi­ny, w tym pie­czar­ki ( 100 g. za­spo­ka­ja 4 proc. dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia na Wit. D), ale rów­nież ryby mor­skie, mleko i jego prze­two­ry. Jak do­wio­dły ba­da­nia na­ukow­ców z Bo­ston Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter, je­dze­nie sprosz­ko­wa­nych grzy­bów uzu­peł­nia­nia nie­do­bo­ry wi­ta­mi­ny D w stop­niu po­rów­ny­wal­nym z su­ple­men­ta­cją.
Pieczarka i kwas foliowy
6. Pieczarki to naturalne źródło kwasu foliowego (floacyny)
Nie­do­bór kwasu fo­lio­we­go po­wo­du­je za­ha­mo­wa­nie wzro­stu i od­bu­do­wy ko­mó­rek or­ga­ni­zmu, ane­mię, za­bu­rze­nia tra­wie­nia, nie­do­ży­wie­nie, bie­gun­kę, zmniej­sze­nie ape­ty­tu, stany za­pal­ne błony ślu­zo­wej jamy ust­nej i ję­zy­ka, bóle głowy. Zwią­zek ten od­gry­wa klu­czo­wą rolę w pra­wi­dło­wym roz­wo­ju płodu. Do­bo­we za­po­trze­bo­wa­nie ko­biet w ciąży na kwas fo­lio­wy wy­no­si 400 mi­kro­gra­mów – to o 122 proc. wię­cej w sto­sun­ku do ko­biet nie­cię­żar­nych. 100 g pie­cza­rek za­spo­ka­ja 4 proc. za­le­ca­nej do­ro­słym dzien­nej dawki kwasu fo­lio­we­go.
 Pieczarka biała      Pieczarka brązowa
Artykuł pobrany ze strony kobieta.onet.pl
Podziel się swoim komentarzem z innymi
0 szt., 0.00
Kalendarz ogrodniczy - Luty w ogrodzieSadzenie cebulek kwiatowych wiosennychRozsada warzyw od A do ZNasiona na kiełki - Bądź zdrowy na TOPIE!!!Nasiona na kiełki - Kiełkowy ogród bogactwem witamin!Dokarmianie ptaków zimąCzy wiesz jakie ptaki odwiedzają Twój karmnik?Drzewka owocowe - Sadzenie drzew owocowychDrzewka owocowe - Okres dojrzewania Dojrzałość zbiorczaDrzewka owocowe - Zapylacze drzew owocowychDrzewka owocowe - Przycinanie drzew owocowychDrzewka owocowe - Cięcie i pielęgnacja młodych drzewek owocowychDrzewka owocowe - Podkładki jabłoni Drzewka owocowe - Podkładki grusz, śliw i czereśniDrzewka owocowe - Pielęgnacja i zabezpieczanie drzewek i krzewów owocowych jesieniąDrzewka owocowe - Kalendarium ochrony roślin sadowniczychTruskawki - Truskawkowy szał naszej KlientkiTruskawki - Uprawa sadzonek truskawek Frigo i w pojemnikachOchrona przed szkodnikami i chorobami w sadzie owocowymJak sadzić kwiaty ogrodowe, drzewa i krzewy?Zabezpieczanie roślin na zimęNasadzenia jesienne i jesienne porządkiRośliny miododajne w ogrodzieLas w ogrodzie, czy ogród w lesie?Żywopłot średniŻywopłot wysokiŻywopłot obronny.Żywopłot niskiKalendarz ogrodniczy - Styczeń w ogrodzieKalendarz ogrodniczy - Marzec w ogrodzieKalendarz ogrodniczy - Kwiecień w ogrodzieKalendarz ogrodniczy - Listopad w ogrodzieKalendarz ogrodniczy - Grudzień w ogrodzie Pory roku - latoKalendarium ochrony roslin iglastychNajczęstsze choroby jabłoniZabiezpieczanie roślin z gruntuZasady zakładania lasuPunkty lojalnościoweKarmniki - ofertaPokarm dla ptaków - ofertaSadowniczy.TVTUNELE FOLIOWETruskawki - uprawa truskawek powtarzających owocowanie.Róża - kwiat o wielu twarzachSadzenie i pielęgnacja różCiekawostki z życia różRośliny na balkon, uprawa w pojemnikach Part 1 - iglaki Pnącza - zielona intymność w Twoim ogrodzieTrendy w ogrodzieMoc w Twoich ziołachDrzewka owocowe karłowe – dużo owoców w małej przestrzeniKolumnowy sad owocowy, czyli kolumnowe drzewka owocoweDrzewka owocowe DUO – podwójna radość dla wymagającychBylinyTRAWY OZDOBNE – BYLINY Z PAZUREMDrzewka karłowe w doniczkach – zabezpieczenie przed zimowym chłodemWrzosy i wrzośceRóże - kompozycjaGaleriaSklep ogrodniczy onlineChoinki przez internet - teraz w Polsce KwestionariuszKopia strony koszykaBudki lęgowe dla sikorekDobór budek lęgowych dla gatunków ptaków oraz wysokość ich montażuZasady wieszania budek lęgowychBłędy przy budowie budek lęgowychUprawa ArbuzaUprawa Brokułów Uprawa BrukselkiUprawa FasoliUprawa KapustyUprawa KarczochaUprawa BoćwinyAmatorska uprawa pomidoraUprawa RukoliUprawa RzepyUprawa SzparagówUprawa SzpinakuUprawa MiechunkiUprawa MajerankuUprawa miętyUprawa OreganoUprawa PietruszkiUprawa RozmarynuUprawa StewiiUprawa SzałwiUprawa TymiankuDobór wielkości doniczek do gatunku produkowanej rozsadyJak użyć bon podarunkowyNawożenie cebulek kwiatowychPieczarki odchudzająŚwięto Jesieni z SadowniczymDrzewka owocowe - JAbłoń Malinówka MalinowaRośliny na tern podmokłyDrzewka owocowe- Jabłoń AntonówkaDrzewka owocowe- Jabłoń PapierówkaDrzewka owocowe - Śliwa AmersSadowniczy.pl - Dzień Dziecka Jak uprawiać truskawkiSadzenie MoreliTawuła van Houtte'a Gold FountainTawuła Gold FountainTawuła nippońska SnowmoundDrzewka owowe - Śliwa DianaDrzewka owocowe - Śliwa BluefreDrzewka owocowe - Śliwa EmpressTawuła japońska Golden CarpetTawuła wczesnaTawuła japońska OdensalaTawuła japońska MacrophyllaLekcja PrzyrodyTawuła japońska FroebelliTawuła japońska CandlelightDrzewka owocowe - Śliwa HagantaTawuła brzozolistna TorTawuła GęstokwiatowaTawuła japońska Magic CarpetTawuła BrzozolistnaTawuła japońska Japanese DwarfTawuła japońska White GoldTawuła japońska Green CarpetSposób na pigwowca nr 1 – NalewkaPrzepisy z wykorzystaniem Pigwowca - Sprawdź Koniecznie te 10 Przepisów!Jak ożywić ogród zimąPrzewodnik do upraw warzyw - Pora siewuPrzewodnik do uprawy ziółKwiaty jednoroczne Kwiaty dwuletnie i wieloletnieHodowla grzybniGaleria Choinek 2016Pory roku w ogrodzie - WiosnaDrzewka owocowe w balotach START PACKGotowa rozsada warzyw gruntowychCzy drzewko świąteczne można sadzić w ogrodzie? PoradnikRośliny jednoroczne - nasiona roślin miododajnychKwiaty miododajne w warzywniakuDrzewa i krzewy miododajneDrzewa i krzewy miododajne owocoweByliny wieloletnie długo kwitnące i miododajneJak zniszczyć 500 tys. przędziorków w sezonie.Wiosenne opryski jabłoni!Odmiany róż w ogrodzieĆma bukszpanowa - nowy i poważny szkodnikDrzewka owocowe - śliwaŚliwa domowa - przegląd najpopularniejszych odmianŚliwa domowa - jak uprawiać?Mszyce w ogrodzie - jak zwalczać?Przędziorki w ogrodzie - kolejna "zmora" ogrodnikaPoskrzypka liliowa - jaskrawy pożeracz lilii ogrodowychRośliny i preparaty odstraszające komary i kleszczeDrzewka owocowe - Jabłoń Antonówka Biała Śmietankowa Drzewka owocowe - Orzech włoskiDrzewka owocowe - Jabłoń MutsuDrzewka owocowe - Grusza Klapsa Faworytka Kalendarz ogrodnika - lipiec i pielęgnacja roślinDrzewka owocowe - Czereśnia RivanDrzewka owocowe - Jabłoń GalaDrzewka owocowe - Śliwa Jerozolimka BrzoskwiniowaByliny w ogrodzie - gatunki, odmiany, pielęgnacjaDereń jadalny - odmianyDrzewka owocowe - jabłoń Red BoskoopDrzewka owocowe - Jabłoń PirosDrzewka owocowe - Czereśnia NaranaSadzenie cebulek kwiatowych jesiennychRóże pienne - uprawa, wymagania, pielęgnacjaHortensja bukietowa - odmiany, uprawa i pielęgnacjaPetunia ogrodowa - jak uprawiać te cudowne kwiaty?Sklep ogrodniczy Sadowniczy.pl - sprzedaż nasionDrzewka owocowe - promocje i wyprzedażeCebulki tulipana - jak uprawiać i pielęgnować tulipany w ogrodzie?Cebulki lilii - uprawa, wymagania i pielęgnacjaLilia drzewiasta - odmiany, wymagania i pielęgnacjaLigustr pospolity Cebulki hiacyntów - uprawa, pielęgnacja i wymaganiaWierzba całolistna japońska Hakuro-nishikiWierzba sachalińska wierzba smocza Sadzenie i przesadzanie roślin - na co musimy zwracać uwagę?Posadź drzewo dla dziecka! Jemioła - właściwości symboliczne i leczniczeŻonkil w ogrodzie - sadzenie, wymagania, pielęgnacjaZioła odstraszające komaryZiele nieśmiertelności JiaogulanUprawa borówki amerykańskiejWiciokrzew pomorski Graham ThomasTrzmielina fortunea - uniwersalna piękność do każdego ogroduTawułka - odmiany, uprawa i wymaganiaSurmia Katalpa Storczykowiec - wymaganiaBielenie drzew owocowych w ogrodzieCzereśnia samopylna - popularne i niezawodne odmianyLawenda - wymagania, uprawa w ogrodzie i pielęgnacjaSadzenie hortensjiSadzenie młodych drzewek owocowychKiedy sadzimy maliny i jak to zrobić Uprawa malin w pigułce - przycinanie, nawożenie,pielęgnacjaSadzonki borówki amerykańskiej - wczesne odmianyWiosenne przycinanie drzew i krzewów owocowych - terminyPrzegląd gatunków malinSadzimy agrest...Sadzonki agrestu - jakie odmiany wybrać do uprawy amatorskiejOpryski drzew owocowych na wiosnęPrzycinanie hortensjiSok z brzozy - czyli dlaczego warto sadzić brzozy w ogrodzieKalendarz ochrony roslinKalendarz ogrodnika - marzec i pielęgnacja roślinKalendarz ogrodnika - kwiecień i pielęgnacja roślinOpuchlaki w ogrodzieMagnolieRozmnażanie roślinRośliny wczesnego lataKalendarz ogrodnika - maj i pielęgnacja roślinLilakiMajowe cięcie drzew i krzewówRośliny wabiące motyleZiołowy ogródekTawuła czy tawułka?Kędzierzawość liści brzoskwini - przyczyny, objawy, zwalczanieKalendarz ogrodnika - czerwiec i pielęgnacja roślinWierzby na tereny piaszczysteWierzba – drzewo na tereny podmokłeWierzba – formy krzewiasteWierzby na gleby o umiarkowanej wilgotnościKosaciec irys bródkowy, holenderski, syberyjskiRośliny na gorące latoCzerwcowe cięcie żywopłotuUsuwanie nadmiaru zawiązków owocowych z drzewLetnie cięcie winorośliWierzba - uprawa, wymagania, pielęgnacjaWierzby szczepione na pniuWierzba płożącaWierzba jako soliterWykopujemy cebuleChabryNa co chorują truskawki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel